Tag:hardcorepunk

Ignite (31.1.2019.)

Vintage Industrial Bar - Zagreb Gosti: Shin

No Turning Back (13.5.2018.)

AKC Medika - Zagreb Gosti: Coldburn, Eisberg, World Eater

Siberian Meat Grinder (28.3.2018.)

Vintage Industrial Bar - Zagreb Gosti: Shin

Agnostic Front (29.6.2017.)

Vintage industrial bar - Zagreb Gosti: Stronghold